Η εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδιασμού έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της δράσης 8 «Ανάπτυξη web εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδιασμού», της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)», με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ2007-2013»