Περιγραφή των Δράσεων

Δράση 1: Συντονισμός και διαχείριση πράξης

Συντονισμός και διαχείριση πράξης

Ο συντονισμός, επιστημονική στήριξη και διαχείριση του Έργου πραγματοποιείται από ευέλικτο σχήμα στελεχών και εξωτερικών συνεργατών του Συντονιστή Εταίρου το οποίο φέρει και την αντίστοιχη ευθύνη σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνονται βάσει οργανογράμματος ειδικές επιτροπές, επιστημονικές θεματικές ομάδες κ.ά., με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου και την ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του.

Δράση 2: Δικτύωση

Δικτύωση

Περιλαμβάνει δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ατόμων ή / και ομάδων κοινωνικών και οικονομικών φορέων της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη οφέλους. Το όφελος προκύπτει από την συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω δικτύωσης των αυτοαπασχολούμενων και δικτύωσης με άλλες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο (Δήμου και Νομού).

Δράση 3: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Στηρίζεται σε ένα άρτια σχεδιασμένο και ολοκληρωμένου χαρακτήρα Επικοινωνιακό Σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου της παρέμβασης και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των στόχων του προγράμματος, μέσω Ανακοινώσεων, Ημερίδων ενημέρωσης, Έντυπου υλικού κ. α. για την περιοχή παρέμβασης.

Δράση 4: Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Κατάρτιση –Επιμόρφωση

Περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία απευθύνονται στους ωφελούμενους ανέργους προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένα προσόντα σε ειδικότητες συνδεδεμένες με τον κλάδο της Κοινωνικής Μέριμνας.

Δράση 5: Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη

Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη

Μέσω της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων διασφαλίζεται η διαφάνεια και η επιλογή των ατόμων με τις περισσότερες προϋποθέσεις ένταξης στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει μία δέσμη ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την εμψύχωση και ουσιαστική βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων από εξειδικευμένους επιστήμονες, μέσω μιας αλληλουχίας ατομικών και ομαδικών συναντήσεων (συνεδριών).