Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ωφελούμενων που αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής τους στο σχέδιο δράσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

– Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά – προϋποθέσεις :

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

– Ποιοτικά χαρακτηριστικά (ενσωματώνονται στις διαδικασίες και τη μεθοδολογία επιλογής)

  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των ωφελούμενων να είναι σε αντιστοιχία με τους στόχους του σχεδίου δράσης.
  • Συνάφεια εργασιακής εμπειρίας με το αντικείμενο απασχόλησης του κλάδου επιλογής.
  • Οι έμφυτες ή μη ικανότητες που διαθέτει ο υποψήφιος, οι οποίες συνδυαζόμενες με τους στόχους του σχεδίου δράσης αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η αποτίμηση αυτών των στοιχείων γίνεται με ειδικά εργαλεία